چالش های موجود در ارایه خدمات به زنان سرپرست خانوار

در یک پژوهش مطرح شد؛

چالش های موجود در ارایه خدمات به زنان سرپرست خانوار

این پژوهش بیان می کند، چیزی که باعث می شود سرپرستی زنان خانوار به عنوان یک مساله اجتماعی شناخته شود، موانع و مشکلاتی است که بر سر راه سرپرستی زنان به وجود می آید و باعث می شود تا زنان سرپرست خانوار به عنوان قشری آسیب پذیر شناخته شوند.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری پیشتاز، حل مسایل اجتماعی همواره یکی از اصلی ترین دغدغه های جامعه شناسان و علم جامعه شناسی چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تجربی و عملیاتی بوده است.

صالح الدین قادری (دانشیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله ای با عنوان «کنترل و مدیریت آسیب های اجتماعی زنان سرپرست خانوار» به این موضوع اشاره کرده است که چیزی که باعث می شود سرپرستی زنان خانوار به عنوان یک مساله اجتماعی شناخته شود، موانع و مشکلاتی است که  بر سر راه سرپرستی زنان به وجود می آید و باعث می شود تا زنان سرپرست خانوار به عنوان قشری آسیب پذیر شناخته شوند.

* جیمز کرون و جامعه شناسی مسایل اجتماعی

قادری در این مقاله به این موضوع اشاره می کند که جیمز کرون درکتاب جامعه شناسی مسایل اجتماعی با توجه به این مهم که چگونه مسایل اجتماعی را حل کنیم؟ چند پرسش اساسی را در این حوزه مطرح می کند:

او در ادامه می نویسد این سوالات عبارت اند از: با وجود پیچیدگی در زمینە حل مسایل اجتماعی ما چگونه به این کار اقدام کنیم؟ آیا باید هرچه را به صورت فردی صحیح می دانیم انجام دهیم؟ یا شاید گروهی از جامعه شناسان گرد هم آیند و تصمیم بگیرند که چه باید کرد؟ یا اینکه باید هم چنان موضع بی طرفانە خود را حفظ و از گرفتن موضع شخصی اجتناب کنیم و فقط آن چه را در زمینۀ حل مسایل اجتماعی می دانیم، اظهار کنیم؟ 

ماکس وبر معتقد است ما فقط وظیفه داریم واقعیت را بگوییم و آن چه را رُخ داده گزارش کنیم

* رویکرد ماکس وبر در حل مسایل اجتماعی

به زعم قادری یک رویکرد به تاسی از ماکس وبر معتقد است ما فقط وظیفه داریم واقعیت را بگوییم و آن چه را رُخ داده گزارش کنیم، توصیفی عمیق و فربه از مساله ارایه کنیم، به تحلیل عوامل علّی، زمین های و مداخله گر موثر بر پدیده بپردازیم، و پیامد های احتمالی خواسته و ناخواستە آن را مشخص کنیم و براساس آنها توصیه هایی برای بهبود وضعیت انجام دهیم.

قادری در ادامه رویکرد دومی را مطرح می کند که در آن این پرسش مطرح می شود که ما به صورت عملیاتی و مشخص چه کار باید بکینم؟ و چه طرحی را با توجه امکانات، ظرفیت ها و قابلیت های موجود در اندازیم؟ چگونه آن را اجرایی و عملیاتی کنیم؟ و چه مکانیسمی برای پایش، کنترل و نظارت و ارزشیابی آن بگذاریم؟ این رویکرد دوم پرسش های اینچنینی را مرتبط نمی دانند و درباره آن می گویند، کار ما نیست و به ما ارتباطی ندارد. کارفرمایان براساس نیاز های خود دانش تخصصی ما را در مورد مسایل به شکلی که توان و ظرفیت و امکانات عملیاتی کردن را دارند به کار گیرند.

این پژوهشگر در ادامه می نویسد به طور کلی می توان گفت این جامعه شناسان ورود جامعه شناسان به حوزه حل مسایل اجتماعی را جایز نمی دانند و دلیل اصلی آنها این است که با ورود جامعه شناسان به حل مسایل اجتماعی، سایرین بر بی طرفی آنان شک می کنند و این باعث خدشه دارشدن اعتبار جامعه شناسی می شود. به نظر این گروه، قضاوت درباره اینکه چه کار باید بکنیم برعهده دیگران است.

* رویکرد کارل ماکس در حل مسایل اجتماعی

به گفته این پژوهشگر در این بین کارل مارکس، گرایش دوگانه ای دارند. یعنی هم می خواهد به این بپردازد که وضعیت اجتماعی چگونه هست و هم اینکه چگونه باید باشد؟ براساس این جمله از مارکس که فیلسوفان فقط جهان را تفسیر می کنند، اما نکتۀ مهم این است که بگوییم چگونه تغییرش دهیم از گروه اول می پرسند که هدف شما از اینکه این همه اطلاعات گردآوری، تشریح و تحلیل و تفسیر کنید و عوامل به وجودآورنده پدیده ها را مشخص کنید چیست؟

کارل ماکس معتقد است که فیلسوفان فقط جهان را تفسیر می کنند، اما نکتۀ مهم این است که بگوییم چگونه تغییرش دهیم

قادری با نگاهی به نظریات متکفران مختلف جامعه شناسی می نویسد: این گروه به گام بعدی که تغییر وضعیت موجود است بی توجه نیستند. در واقع پرسش این گروه این است که ما که فهم خوبی از پدیده پیدا می کنیم و علل و عوامل را می شناسیم و پیامد ها را می دانیم، چرا خودمان وارد میدان حل مسایل نشویم؟ چون ما در این حوزه از همه متخصص تر هستیم.

در نهایت اینکه مقالۀ حاضر با تاکید بر رویکرد دوم درصدد ورود به حل مسایل اجتماعی است؛ بنابراین براساس این رویکرد به ارایۀ رویکرد های جدید مبتنی بر کمک گرفتن از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی های مرتبط با حوزه رویداد های استارتآپی است. جامعۀ هدف این مقاله زنان سرپرست خانوار نیازمند به عنوان یک آسیب اجتماعی گروه هدفی هستند که در راستای کاهش آسیب پذیری آنها یک طرح ارایه می شود.

* چالش های موجود در ارایۀ خدمات به زنان سرپرست خانوار

در تحلیل آخر نتایج این پژوهش نشان می دهد که مهمترین چالش های موجود در ارایۀ خدمات به زنان سرپرست خانوار در راستای کاهش آسیب پذیری این گروه اجتماعی عبارت اند از: 1) ارایۀ خدمات به این زنان از سوی مراکز دولتی، عمومی و خصوصی به صورت مستمر انجام می گیرد، 2) ساالنه هزینه های هنگفتی در این حوزه صرف می شود، 3) فعالیت های جزیره ای گسترده ای از سوی مراکز و نهاد های خدمات رسانی، دولتی، عمومی وخصوصی ارایه می شود، 4) هیچ مکانیسمی که بتواند این خدمات را به شکل هم افزایانه و دارای شمول ارایه دهد وجود ندارد، 5) هیچ نهاد قابل دسترس، آسان و دارای داده های به روز به عنوان مرجع در این حوزه وجود ندارد، 6) برخی از مددجویان به دلیل فقدان مکانیسم های رصد و پایش و آشفتگی موجود در این حوزه تمرکز خود را از توانمندسازی و اشتغال و کار به گردش میان خدمات دهندگان و دریافت خدمات معیشتی تغییر داده و عده ای هم به دلیل فقدان چنین مهارتی از خدمات محروم هستند، 7) میدان ارایۀ خدمات به زنان بر ارایۀ بسته های معیشتی تمرکز دارد و کمترین توجه را به کارآفرینی و توانمندسازی دارد، 8) دانش به روز و راهکار های عملیاتی و اجرایی که هر روز توسط دیگرانی که با این مسایل درگیر هستند به اشتراک گذاشته نمی شود و اقدمات به صورت تجربۀ شخصی و براساس تصمیم گیر های محفلی پیش می رود.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "چالش های موجود در ارایه خدمات به زنان سرپرست خانوار" هستید؟ با کلیک بر روی استان ها، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "چالش های موجود در ارایه خدمات به زنان سرپرست خانوار"، کلیک کنید.